رسانه ها
فصل فردا - تفکر چابک (Agility)
فصل فردا - OPEN API
فصل فردا - بزرگ دیتا
فصل فردا - اسکناس و پول نقد (Cash)
فصل فردا - مدیریت شبکه توزیع و راهکارهای هوشمند
فصل فردا - نوآوری (Innovation)
فصل فردا - محلی سازی سراسری
فصل فردا - تلفن همراه (Mobile)
فصل فردا - (SoLoMo (Social-Local-Mobile
فصل فردا - START UP
فصل فردا - تجربه کاری (UX)
فصل فردا - چیدمان محیط کار و شیوه کاری