جمع‌کل شماه 14
10 اسفند 1398

بررسی ترندهای فینتک در واپسین روزهای سال 98
یازدهمین رویداد فیناپ جزو آخرین رویدادهایی بود که پیش از تعطیلی سراسری رویدادها، روز یکم اسفندماه 98 در موزه ارتباطات برگزار شد.

یازدهمین رویداد فیناپ جزو آخرین رویدادهایی بود که پیش از تعطیلی سراسری رویدادها، روز یکم اسفندماه 98 در موزه ارتباطات برگزار شد. «جمع‌کل» نیز به رسم یک سال گذشته در این رویداد به نظرسنجی از اهالی فینتک ایران پرداخت. پس از تحقیق از منابع داخلی و بین‌المللی با همکاری تیم فیناپ، تعداد 18 حوزه به عنوان ترندهای فینتک در سال 2020 انتخاب شد که شرکت‌کنندگان می‌بایست به سه پرسش در رابطه با آنها پاسخ می‌دادند.

هر پرسش با رنگی مجزا مشخص شده و پاسخ‌ها با رنگ مربوطه نصب می‌شد. نتایج به دست آمده را می‌توانید در ادامه ببینید.جمعِ‌کل؛ تجربه اشتراک نظرات