امضا توافق نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت ارتباط فردا - شهریور 95

امضا توافق نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت ارتباط فردا - شهریور 95