افتتاحیه شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا در پارک فناوری پردیس - مهر 93

افتتاحیه شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا در پارک فناوری پردیس - مهر 93