حامد قنادپور در سومین سمینار بانکداری یکپارچه - شهریور 92

حامد قنادپور در سومین سمینار بانکداری یکپارچه - شهریور 92