مراسم اهدا جایزه ویژه دوره چهارم جشنواره باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش - اردیبهشت 97

مراسم اهدا جایزه ویژه دوره چهارم جشنواره باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش - اردیبهشت 97