برگزاری مراسم اهدا جوایز دوره اول باشگاه پذیرندگان پایانه‌های فروش - اسفند 95

برگزاری مراسم اهدا جوایز دوره اول باشگاه پذیرندگان پایانه‌های فروش - اسفند 95