پایانه‌های فروش

پایانه‌های فروش

پایانه‌های فروش

ارتباط فردا به عنوان عامل چهارم و بازوی فنی و اجرایی بانک‌ها در مدیریت شبکه پایانه‌های فروش فعالیت می‌کند و انواع دستگاه‌های به روز POS نظیـر کارتخـوان هوشمنـد، کارتخـوان موبایـل، دستگاه‌هـاى بـا صفحـه نمایـش لمسـى، دستگاه‌هاى متصل به صندوق فروشگاهى و ...  را در سرتاسر کشور ارائه کرده است.


زنجیره خدمـات پایانـه فروش، از سه عنصر اصلى شرکت پشتیبان، کارگزار و پذیرنـده تشکیل می‌شود.

ارتباط فردا همواره در تلاش است که اثربخشی هر سه عنصر این زنجیره را افزایش دهد. اقدامات ارتباط فردا در این زمینه، ایجاد زیرساخت فنى لازم براى پشتیبانى بهینه از پایانه‌هاى فروش، استفاده از کارگزاران حرفه‌ای با دقت و سرعت بالا و آموزش پذیرندگان از طریق برنامه‌هاى آموزشى و فیلـم و بروشور بوده است.

باشگاه پذیرندگان ارتباط فردا و برگزارى برنامه‌هاى تشویقى منظم براى کارگزاران و پذیرندگان از برنامه‌هاى موفق ایجاد وفادارى در پذیرندگان در ایران است. 


 

مشاهده سوالات و پاسخ های مرتبط