Background Image

توسعه فردی

آموزش

آموزش‌ها در ارتباط فردا به دو دسته اصلی آموزشهای عمومی و آموزشهای تخصصی تقسیم می‌شوند. آموزش‌های عمومی با توجه به مدل شایستگی همکاران و یا کمبودهای موردی در شخصیت حرفه‌ای آنها انجام می‌شوند و آموزش‌های تخصصی با توجه به نیازهای فنی کار و اهداف توسعه‌ای و فناوری‌های جدید برگزار می‌شوند. در نهایت ارزیابی اثربخشی آموزش‌ها با مدل پاتریک و فعلا در دو سطح اول انجام می‌گردد. همچنین همکاران ما این حق را دارند که متناسب با برنامه توسعه فردی خود، آموزشهایی را که ترجیح می‌دهند انتخاب کنند.


آکادمی فردا

یکی از اقدامات مهم ارتباط فردا برای توسعه سرمایه انسانی شرکت، طرح «آکادمی فردا» است. در آکادمی فردا مجموعه‌ای از آموزشها، بازی‌های سازمانی، مربی‌گری، مشاوره و تمرین و تکرار به صورت مستمر در حال انجام است تا شایستگی‌های کلیدی کارکنان ارتقای چشمگیر یابد.
استفاده از رویکرد Gamification هم بخشی از این طرح است. در این شیوه یک بازی طراحی شده و از افراد خواسته می‌شود که در هر مرحله معماهای بازی را حل کنند تا بتوانند وارد مرحله بعد شوند. شیوه طراحی و مدل امتیازدهی بازی به صورتی است که مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های کلیدی شرکت باشد و بتواند در راستای اهداف و استراتژی‌های شرکت عملکرد و روابط میان افراد را ساماندهی نماید.

شایستگی های کلیدی

در ارتباط فردا شایستگی‌های کلیدی کارکنان مشخص شده و همکاران ما می‌دانند چه ویژگیهای رفتاری و شخصیتی برای شرکت اهمیت بیشتری دارد. شواهد رفتاری متناسب با این شایستگی‌های چهارگانه کلیدی، مبنای ارزیابی‌ عملکرد، برنامه‌های توسعه‌ای، استخدام، ارتقا و سایر کارکردهای مدیریت سرمایه منابع انسانی است.