توسعه فردی

توسعه فردی

آموزش

آموزش‌ها در ارتباط فردا به دو دسته اصلی آموزش‌های عمومی و آموزش‌های تخصصی تقسیم می‌شوند. آموزش‌های عمومی با توجه به مدل شایستگی همکاران و یا کمبودهای موردی در شخصیت حرفه‌ای آنها انجام می‌شوند و آموزش‌های تخصصی با توجه به نیازهای فنی کار و اهداف توسعه‌ای و فناوری‌های جدید برگزار می‌شوند.  همکاران ما می‌توانند متناسب با برنامه توسعه فردی خود، آموزش‌هایی را که ترجیح می‌دهند انتخاب کنند و با توجه به امتیاز آموزشی ثابتی که برای هر فرد در نظر گرفته شده است از این آموزش‌ها در داخل و خارج از شرکت بهره‌مند شوند. 

آکادمی فردا

یکی از اقدامات مهم ارتباط فردا برای توسعه سرمایه انسانی شرکت، طرح «آکادمی فردا» است. در آکادمی فردا مجموعه‌ای از آموزشها، بازی‌های سازمانی، مربی‌گری، مشاوره و تمرین و تکرار به صورت مستمر در حال انجام است تا شایستگی‌های کلیدی کارکنان ارتقای چشمگیر یابد.
استفاده از رویکرد Gamification هم بخشی از این طرح است. در این شیوه یک بازی طراحی شده و از افراد خواسته می‌شود که در هر مرحله معماهای بازی را حل کنند تا بتوانند وارد مرحله بعد شوند. شیوه طراحی و مدل امتیازدهی بازی به صورتی است که مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های کلیدی شرکت باشد و بتواند در راستای اهداف و استراتژی‌های شرکت عملکرد و روابط میان افراد را ساماندهی نماید.

شایستگی های کلیدی

در ارتباط فردا شایستگی‌های کلیدی با مشارکت حداکثری همکاران مشخص شده و همه می‌دانند چه ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی برای شرکت اهمیت بیشتری دارد. شواهد رفتاری متناسب با این شایستگی‌های چهارگانه کلیدی، مبنای ارزیابی‌ عملکرد، برنامه‌های توسعه‌ای، استخدام، ارتقا و سایر کارکردهای مدیریت سرمایه انسانی است.

ما در ارتباط فردا  در راستای فرهنگ سازی و آشنایی هرچه بیشتر همکارانمان با شایستگی‌های کلیدی برنامه‌های داخلی مانند «یک لقمه حرف حساب»، «به هم یادبدیم» و «چراغ خاموش» به صورت دوره‌ای برگزار می‌کنیم.



شایستگی های کلیدی
image

ما چگونه کار می کنیم؟

فضای کاری

تسهیلات رفاهی

نظام‌ جبران عملکرد