اهداف ما در ارتباط فردا


ارائه محصولات و خدمات نوآورانه در قالب فناوری‌های مالی به صورت امن، راحت و فراگیر، فعالیت اصلی ارتباط فردا است. این محصولات و خدمات که تاثیر قابل توجهی بر سبک زندگی دیجیتال ایرانیان دارد، با در نظر گرفتن آخرین تحولات صنعت مالی دنیا و شناخت فضای بانکی و تجارت الکترونیکی ایران طراحی شده است. 
ما معتقدیم رشد و تعالی ارتباط فردا در کنار ایجاد زیرساخت و تحول در صنعت مالی کل کشور معنا خواهد گرفت. به همین دلیل اقدامات اجرایی و عملیاتی مهمی برای تحول دیجیتالی در صنعت مالی کشور را در برنامه توسعه‌‌‌ای خود در نظر گرفته‌ایم.
برای تحقق چشم‌اندازمان (بانک مجازی را معنای تازه می‌بخشیم) در سال جاری در محورهای راهبردی زیر فعالیت خواهیم کرد:

- برتری در پرداخت و خدمات
- یکپارچگى در بخش مالى
- هدایت نوآورى در فین‌تک 
- متنوع‌سازى منابع درآمدى
- توانمندسازی سرمایه‌هاى انسانى 
- ارتقاى نظام‌هاى مدیریت

اهداف ما در ارتباط فردا

ارکان جهت ساز ارتباط فردا

ارکان جهت ساز ارتباط فردا