Background Image

ما چگونه کار می کنیم؟

افراد نخبه فقط برای حقوق و تامین معیشت کار نمی‌کنند آنها به دنبال منزلت و پرستیژ هم هستند و دوست دارند از کارشان لذت ببرند. ما در ارتباط فردا سعی کرده‌ایم فضا و شرایطی ایجاد کنیم که همکاران ما رفاه مناسب داشته باشند، از کاری که می‌کنند لذت ببرند و به کار در ارتباط فردا افتخار کنند.

مدیریت سرمایه‌های انسانی شرکت در یک فرآیند ‌سازماندهی شده، رفتار محور و ارتباط محور انجام می‌شود. اساس این فرآیند مشارکت و گفتگو میان همکاران است و سلسله مراتب سازمانی تاثیر چندانی بر آن ندارد. ما با الهام گرفتن از تجارب شرکت‌های موفق و نوآور در دنیا، سعی کرده‌ایم سبک کاری متمایزی در ایران ایجاد کنیم. در مدیریت سرمایه انســـانی ارتباط فردا هیچ چیز (دقیقا هیچ چیز) بدون برنامه نیست. طراحی فضای کاری با برنامه است، افراد برای توسعه فردی خود برنامه دارند و نظام جبران عملکرد هم با هدف حمایت از این برنامه‌ها طراحی شده‌است.