نظام جبران عملکرد

نظام جبران عملکرد

چگونگی نظام جبران عملکرد

نظام جبران عملکرد شرکت بر اساس مدل 3P  طراحی شده است. این مدل دارای 3  المان اصلی زیر است:
پست یا شغل (Position)، فرد یا شاغل (Person)،  عملکرد (Performance). 
پست یا شغل: امتیاز هریک از مشاغل بر اساس مدلHay Group محاسبه می‌شود.
فرد یا شاغل: امتیاز هر فرد بر اساس سوابق تحصیلی، حرفه‌ای و مهارت‌های فردی محاسبه می‌شود.
عملکرد: امتیاز عملکرد هر فرد بر اساس مجموع امتیاز ویژگی‌های فردی و عملکرد تیمی محاسبه می‌شود. 
همکاران ما در ارتباط فردا علاوه بر بهره بردن از نظام جبران عملکرد به صورت مالی، از مزایای غیر مالی مانند عنوان شغلی جذاب، امتیاز آموزشی و فرصت همکاری با افراد حرفه‌ای نیز برخوردار هستند.


image

ما چگونه کار می کنیم؟

توسعه فردی

فضای کاری

تسهیلات رفاهی