Background Image

نظام جبران عملکرد

چگونگی نظام جبران عملکرد

نظام جبران عملکرد شرکت بر اساس مدل 3P طراحی شده است.
نظام جدید رتبه‌بندی و ارتقا کارکنان (بر اساس مدل Hay Group) طراحی و اجرا شده‌، شاخص‌های کلیدی عملکرد در سطح فرد و تیم تعریف و با برنامه عملیاتی شرکت هماهنگ شده و با سامانه حقوق و دستمزد و پاداش کارکنان یکپارچه شده‌است.

در صورت تحقق برنامه‌های عملیاتی، افراد با رتبه‌های 13 و بالاتر، 50٪ از مبلغ پایه خود و افراد با رتبه‌های 12 و پایین‌تر، 30٪ از مبلغ پایه را به عنوان پاداش دریافت خواهند کرد.
در نهایت جمع امتیازها با توجه به اطلاعات بازار کار ایران و پیمایش‌های انجام شده در این حوزه،‌ با رعایت عدالت درونی و بیرونی به معادل ریالی تبدیل می‌شود.